Najczęściej zadawane pytania

Do projektu może przystąpić jednostka samorządu terytorialnego i podziału administracyjnego II stopnia czyli powiat, w tym miasto na prawach powiatu. Lista 380 powiatów – wraz ze wskaźnikami dotyczącymi populacji, obszaru i stopy urbanizacji znajduje się na stronie internetowej https://www.polskawliczbach.pl/Powiaty.
Wszystkie szczegóły dotyczące organizacji i wnioskowania do udziału w projekcie znajdują się na stronie internetowej https://mwm.us.edu.pl (patrz: „Regulamin organizacji i udziału” wraz z załącznikami). Udział w projekcie nie wymaga wkładu własnego ze strony JST.
Tak, w imieniu Powiatu może składać wniosek inna upoważniona instytucja. WAŻNE: Umowa o współpracy musi być podpisana między Uniwersytetem Śląskim i JST.
Tak, rolę koordynatora MW ma pełnić osoba z Powiatu. Wynika to ze specyfiki projektu i możliwości faktycznej realizacji zadań koordynacyjnych w ramach tworzenia i testowania modelu wsparcia międzysektorowego na poziomie powiatu.
Księgowość całego projektu: „Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej” jest prowadzona w Uniwersytecie Śląskim. Księgowość związana z finansowaniem realizacji zadań w ramach Porozumienia między Uniwersytetem i JST prowadzona jest w JST.
Szkolenia dla Koordynatorów WM i przedstawicieli IK będą organizowane w zależności od specyfiki podejmowanego tematu oraz celu szkolenia zarówno w formie stacjonarnej, jak i on-line.
Szkolenia w formie stacjonarnej będą odbywać się w czterech lokalizacjach w na terenie kraju. Wybór miejsc nastąpi po zakończeniu rekrutacji tak, by przy wyborze uwzględnić możliwości logistyczne i dostępność miejsca, z punktu widzenia biorących udział w projekcie JST.
Koszty noclegów i dojazdu na szkolenia stacjonarne pozostają po stronie realizatora szkoleń, którym jest Uniwersytet Śląski.
Szkolenia stacjonarne w większości przypadków zaplanowane są do realizacji w tygodniu. Organizator zastrzega sobie jednak możliwość, w uzasadnionych przypadkach, przeprowadzenia szkolenia w weekend.
Wzory sprawozdania merytorycznego i finansowego stanowią załączniki do „Porozumienia w sprawie udziału w zadaniu” i są dostępne na stronie internetowej projektu https://mwm.us.edu.pl/wp-content/uploads/2022/07/2.-Zalacznik-nr-1-do-Regulaminu_Wzor-porozumienia.pdf.

Badania dotyczą uczniów na każdym etapie edukacji, prowadzone będą w klasach I-III i IV-VIII szkoły podstawowej oraz w szkołach ponadpodstawowych.

Procedura badań składa się z trzech etapów. Na etapie I i II osobami wypełniającymi ankiety mogą być nauczyciele, którzy dobrze znają ucznia (nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele przedmiotów, wychowawcy klas lub nauczyciele – specjaliści np. pedagodzy/psychologowie szkolni). Na etapie III koordynator badań gromadzi dane dotyczące uczniów i opracowuje dla nich plan wsparcia międzysektorowego.

Etap I

Obejmuje badania wstępne. W każdym powiecie jest badanych około 200 uczniów z różnych klas szkoły podstawowej/średniej. Narzędzie to 9 punktowy Formularz Konsultacji Zespołowych (FZK).

Etap II

Obejmuje uczniów, u których na I etapie stwierdzono występowanie dodatkowych potrzeb (na podstawie badania FKZ). W każdym powiecie jest badanych około 70 uczniów. Ankiety wypełniane są podobnie jak w etapie I przez nauczyciela dobrze znającego dziecko.

Podstawowe narzędzie to Arkusz Oceny Ucznia, który zawiera opisy zachowań w każdym z 9 obszarów. Nauczyciel ocenia, czy u ucznia występuje – czy nie występuje dane zachowanie.

Etap III

Na tym etapie w każdym z powiatów wybranych zostanie w porozumieniu z koordynatorami zadania 10 uczniów/uczennic. Zadaniem koordynatora powiatowego będzie koordynowanie pogłębionej oceny funkcjonalnej tych uczniów – w porozumieniu z nauczycielami ucznia oraz specjalistami w szkole i poradni psychologiczno-pedagogicznej. Pogłębiona ocena funkcjonalna obejmuje analizę diagnozy psychologiczno-pedagogicznej oraz przygotowanie Indywidualnego Planu Edukacyjnego i Indywidualnego Planu Wspierania Ucznia I Rodziny (IPWUR) o charakterze międzysektorowym, monitorowanie realizacji IPE i IPWUR przez okres 6 miesięcy, ewaluację IPE i IPWUR oraz przygotowanie rekomendacji do modelu oceny funkcjonalnej, w tym modelu wsparcia ucznia i rodziny, w edukacji włączającej.

Skrining rozwoju małego dziecka (SRMD) są rodzajem strategicznego badania, które z założenia przeprowadza się na ogólnej populacji dzieci, w tym będących w grupie podwyższonego ryzyka lub u których zaobserwowano niepokojące sygnały zaburzeń rozwoju lub trudności w uczeniu się i codziennym funkcjonowaniu emocjonalno-społecznym.

Badania realizowane są na terenie powiatu:

 • w placówkach opieki nad małym dzieckiem do lat 3
 • w przedszkolach
 • w poradni, domu

Badania są koordynowane przez Instytucję koordynacyjną

Osobami odpowiedzialnymi są:

Koordynator ds. badań w Instytucji koordynacyjnej

Realizatorzy badań w placówkach czyli:

 • specjaliści (psycholog, logoped, pedagog specjalnych, fizjoterapeuta i innych terapeuta, pracujący w zespołach WWR w podmiotach będących w lokalnej sieci WWR, w instytucji koordynującej WWR na terenie powiatu,
 • opiekunowie w instytucjach opieki nad małym dzieckiem, wychowawcy w przedszkolach, których zadaniem jest monitoring rozwoju kluczowych umiejętności dzieci. Na podstawie informacji wynikających z monitorowania oraz obserwacji funkcjonowania dzieci identyfikowane są ewentualne trudności i planowane są działania wspierające, które realizowane są w trakcie codziennych czynności opiekuńczych, zabawy i nauki i stanowią podstawową formę wspomagania rozwoju dzieci.

Etap I: Organizacja badań

W Instytucji koordynującej (IK) powołuje się Koordynatora ds. badań, którego zadaniem jest:
 1. udział w szkoleniu realizowanym przez UŚ dot. procedur badawczych i zastosowania narzędzi badawczych
 2. prowadzenie rekrutacji placówek (żłobki, przedszkola, do udziału w badaniach oraz osób, które będą realizować badania na terenie placówek
 3. realizacja badań na terenie Instytucji Koordynacyjnej dzieci nie objętych opieką instytucjonalną, szczególnie dzieci w wieku 0-3 lata
 4. szkolenie, monitoring i koordynacja zadań związanych z realizacją badań, realizowanych w placówkach
 5. raport z badań na podstawie danych wygenerowanych elektronicznie z narzędzia.

Instytucja koordynująca dokonuje naboru średnio po 2-3 placówki typu: żłobki, przedszkola z terenu powiatu, w których wskazuje się opiekunów, wychowawców, nauczycieli do realizacji badań skriningowych, którzy zobowiązani są do zapoznania się z zapoznanie z narzędziem, udziału w szkoleniu informacyjnym

Etap II: Realizacja badań

W każdym powiecie jest badanych około 420 dzieci w okresie wczesnego dzieciństwa: od 6 miesiąca do 6 lat w przedziałach wiekowych (średnio po 46 dzieci): 6-8 miesięcy, 12-14 miesięcy, 18-20 miesięcy, 24-26 miesięcy, 30-32 miesiące, 3 lata, 4, lata, 5 lat, 6 lat. Badanie dzieci nie objętych opieką instytucjonalna, szczególnie dzieci w wieku 6 miesięcy-3 lata obywa się w instytucji koordynującej lub w domu dziecka.

Badania przesiewowe wykonywane przy pomocy zestawu arkuszy obserwacji w wersji elektronicznej – Skrining Rozwoju małego dziecka (SRMD) oraz skróconej Skali Rozwoju Dziecka. Badanie dokonywane jest na podstawie obserwacji dziecka w codziennych rutynowych aktywnościach i sytuacjach zadaniowych.

Osoba realizująca badania:

 • otrzymuje dostęp do wersji elektronicznej narzędzia (aplikacji),
 • dokonuje obserwacji dziecka
 • rejestruje wyniki w skali oceny Tak -Nie w Arkuszu w wersji elektronicznej
 • generuje z programu Profil Funkcjonalny Dziecka
 • wprowadzenie danych - wyników do wersji elektronicznej narzędzia
 • weryfikacja profili rozwoju dziecka, a w przypadku stwierdzenie trudności rozwojowych pokierowanie dziecka i rodziców do instytucji Koordynacyjnej w celu pogłębionej oceny funkcjonalnej i planowania wsparcia

Etap III: Wdrażanie praktyczne – merytoryczna praca z rodziną według standardów WWR

Na tym etapie w Instytucji Koordynującej i podmiotach będących w sieci WWR przeprowadza się procedurę kwalifikacji dziecka ze stwierdzonymi trudnościami lub zaburzeniami rozwojowymi, oceny funkcjonalnej i realizacji programu wsparcia dziecka i jego rodziny. Wsparcie obejmuje 10 rodzin w okresie 6 miesięcy tj. styczeń-czerwie2023.

Wsparcie obejmuje: pogłębiona ocenę funkcjonalną, przygotowanie Indywidualnego Planu Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny, realizację działań wspierających oraz ich ewaluację o charakterze międzysektorowym. Monitorowanie realizacji IPWWR iWR odbywa się przez okres 6 miesięcy, Wynikiem jest przygotowanie rekomendacji do modelu oceny funkcjonalnej, w tym modelu wsparcia dziecka i rodziny.