Zespół projektowy

prof. Zenon Gajdzica

prof. Zenon Gajdzica
koordynator projektu

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Prof. dr hab. pedagog specjalny, profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Główne kierunki badań: edukacja włączająca, edukacja i socjalizacja osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną, teoretyczne podstawy pedagogiki specjalnej, metodologia badań społecznych. Autor / współautor 11 monografii, m.in. Inclusive Education of Learners with Disability – the Theory versus Reality. Peter Lang, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien 2020 (współautorzy Robin McWilliam, Miloň Potměšil, Guo Ling); Uczeń z lekką niepełnosprawnością intelektualną w szkole ogólnodostępnej. Nauczyciele o (nie)zmienianej sytuacji w kontekście kultury szkoły inkluzyjnej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020. Redaktor i współredaktor 25 prac zwartych, autor ponad 200 artykułów i rozdziałów w pracach zbiorowych. Od 2001 roku kierownik studiów podyplomowych: Pedagogika specjalna w zakresie oligofrenopedagogiki. W latach 2008-2012 pełnił funkcję prodziekana ds. Naukowych i Współpracy z Zagranicą Wydziału Etnologii i Nauk i Edukacji w Cieszynie, w latach 2013 – 2018 dziekana tego wydziału. Po zmianach strukturalnych UŚ od 2019 roku dziekan Wydziału Nauk Społecznych. Od 2015 roku jest członkiem KNP Polskiej Akademii Nauk.

Kontakt:

dr hab. Edyta Widawska, prof. UŚ

dr hab. Edyta Widawska, prof. UŚ
zastępczyni koordynatora

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Profesorka Uniwersytetu Śląskiego, doktorka habilitowana w zakresie pedagogiki, doktorka nauk humanistycznych w zakresie socjologii, pedagożka społeczna, ekspertka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, członkini Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska, wieloletnia członkini Komisji Ekspertów ds. Zdrowia przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, specjalistka ds. monitoringu i praw człowieka, trenerka i edukatorka działań równościowych w kraju i za granicą, współpracująca z wieloma organizacjami trzeciego sektora. Autorka licznych publikacji dotyczących procesów inkluzywnych i ich prawoczłowieczego wymiaru. Pracę w obszarze badań naukowych łączy skutecznie z praktyką, realizując projekty we współpracy z instytucjami zaangażowanymi we wprowadzanie polityk równościowych na poziomie krajowym i międzynarodowym (m.in. RPO, OBWE, ONZ, RE, UE, UNHCR).

Kontakt:

dr hab. Stanisława Byra, prof. UMCS

dr hab. Stanisława Byra, prof. UMCS

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Pracownik badawczo-dydaktyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Kierownik Katedry Metodologii Nauk Pedagogicznych, Dyrektor Instytutu Pedagogiki UMCS. Autorka ponad 100 publikacji z zakresu niepełnosprawności ruchowej: psychospołecznych konsekwencji w aspekcie indywidualnym i rodzinnym. Przedsięwzięcia badawcze i publikacyjne obejmują również zagadnienia edukacji, opieki i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością i chorobą przewlekłą, a także funkcjonowania rodziców dzieci z niepełnosprawnością. Nieodłączny element działalności naukowej to adaptacje i opracowania narzędzi badawczych.

Kontakt:

dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL

dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL

Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie

Kierownik Katedry Pedagogiki Specjalnej KUL. Prowadzi badania w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży, niepełnosprawności intelektualnej oraz surdoglottodydaktyki. Jest współautorką programu przygotowania młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną do funkcjonowania w środowisku pracy pt. „Jestem dorosły – chcę pracować”, programu edukacji wczesnoszkolnej pt. „Doświadczam – rozumiem – wiem”, baterii testów do badania rozwoju społeczno-emocjonalnego uczniów w średnim wieku szkolnym TROS-KA oraz polskiej wersji Systemu Oceny Zachowań Adaptacyjnych ABAS-3. Ostatnio pod jej redakcją ukazały się publikacje Zdalne uczenie się i nauczanie a specjalne potrzeby edukacyjne. Z doświadczeń pandemii Covid-19 (2020) oraz Włączmy kamerki. Z doświadczeń edukacji zdalnej w szkole i na uczelni (2021).

Kontakt:

dr hab. Beata Jachimczak, prof. UAM

dr hab. Beata Jachimczak, prof. UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Pedagog, pedagog specjalny. pedagog w zakresie nauczania początkowego, pedagog specjalny w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, pedagogiki korekcyjnej, pedagogiki wspierającej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zainteresowania naukowe skoncentrowane na problematyce wychowania i kształcenia ucznia ze SPE (IPR-indywidualne potrzeby rozwojowe, IPE-indywidualne potrzeby edukacyjne) oraz na zagadnieniach polityki oświatowej ukierunkowanej na budowanie systemu profilaktyki, opieki, wsparcia i edukacji (edukacja grup zróżnicowanych: integracyjna, włączająca).

  • W latach 1992 – 2005 nauczyciel w Szkole Podstawowej z oddziałami integracyjnymi.
  • Założyciel oraz wieloletni członek zarządu Fundacji Pomocy Rodzinie OPOKA w Łodzi.
  • Od 1996 do chwili obecnej wykładowca akademicki: obecnie Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu.
  • Ekspert MEN ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych (w zespole przygotowującym koncepcje zmian w kształceniu specjalnym, 2008-2009 oraz współpraca ekspercka MEiN 2020-nadal).
  • W latach 2012-2015 Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi.
  • W latach 2015- 2017 Doradca Prezydenta Miasta Łodzi ds. oświatowych.
  • W latach 2018 – 2021 Pełnomocnik Prezydenta miasta Łodzi ds. programów i projektów edukacyjnych.
  • Ekspert Unii Metropolii Polskich.

Kontakt:

dr Radosław Piotrowicz

dr Radosław Piotrowicz

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Dr Radosław Piotrowicz- pedagog specjalny, oligofrenopedagogika, rehabilitacja dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością, specjalista wczesnej interwencji, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapeuta i diagnosta, działacz społeczny- współuczestniczy w działaniach społecznych w organizowaniu systemu wsparcia w osiąganiu niezależności i bezpiecznej przyszłości dla osób z niepełnosprawnością od dzieciństwa ( wczesna interwencja) do starości (mieszkalnictwo- bezpieczna przyszłość), zgodnie z ideą niezależnego życia i budowania kręgów wsparcie w społeczności lokalnej.
Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki specjalnej Wydział Nauk Pedagogicznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie Rozprawa nt. Poczucie jakości życia w percepcji osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, promotor dr hab. Andrzeja Giryński prof. APS, recenzenci: Prof. dr hab. Joanna Glodkowska, Prof. dr hab. Janina Wyczesany,
Adiunkt w Akademii Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Instytut Pedagogiki Specjalnej.
W latach 2005-2012 prodziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych w APS, Kierownik projektu realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Program nauczania pierwszej pomocy przedmedycznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi -opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów. Umowa: POKL03.03.04-00-046/09-01 (2009-2011), od 2007 roku autor programu studiów i kierownik studiów podyplomowych: Wczesna Interwencja – pomoc dziecku i rodzinie w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju i opieki nad małym dzieckiem oraz kierownik specjalności Wczesne wspomaganie rozwoju, na kierunku pedagogika specjalna.

Kontakt: