Osoby współpracujące

Dorota Podgórska-Jachnik

dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik, prof. UŁ

Uniwersytet Łódzki, pedagog specjalna, psycholog, logopeda

Specjalizuje się w problematyce emancypacji, rzecznictwa i reprezentacji osób z niepełnosprawnościami, ich inkluzji społecznej i edukacyjnej. Ma wieloletnie doświadczenie w lokalnych i regionalnych działaniach na rzecz polityki społecznej, uwzględniającej prawa i potrzeby osób z niepełnosprawnościami, w tworzeniu strategii polityki społecznej, programów wyrównywania szans, rozwiązań modelowych współpracy międzyresortowej i międzysektorowej – m.in. jako ekspertka w projekcje makroregionalnym Kooperacje 3D. Współpraca ekspercka z RCPS w Łodzi, MEiN i ORE, Komisją Ekspertów ds. Osób Głuchych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich i in. (Współ)autorka ponad 150 publikacji, w tym 25 książek, m.in.: Głusi. Emancypacje (2013), Niepełnosprawność. Wyzwania. Praca socjalna (2020), Edukacja włączająca w perspektywie i zadaniach samorządu terytorialnego (2022) oraz raportów: Osoby głuche w Polsce (2020) i Edukacja włączająca w Polsce – bilans otwarcia 2020.

Kontakt:

Ewa Kamińska

Ewa Kamińska

Psycholog spec. II st. Psychologii klinicznej dziecka

Współzałożycielka Ośrodka Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju przy PSONI Gdańsk. Aktywny uczestnik budowania systemu wsparcia rodziny w Gdańsku. Były Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. rozwoju społecznego, doradca Prezydenta Miasta Gdańska, Pełnomocnik Prezydenta Gdańska ds. Osób z Niepełnosprawnością.
Współrealizator projektów, programów i modeli w obszarze edukacji włączającej oraz aktywizacji społecznej i zawodowej osób ze szczególnymi potrzebami.

Kontakt:

Małgorzata Łyciuk-Bzdyra

Małgorzata Łyciuk-Bzdyra


Ekspert w zakresie rozwoju sieci współpracy w obszarze dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym rozwoju organizacji funkcjonujących w sieci. Posiada wieloletnie doświadczenie w budowaniu partnerstw na rzecz realizacji projektów międzysektorowych dotyczących edukacji, ochrony zdrowia. Specjalista zarządzania strategicznego w organizacjach publicznych, optymalizacji procesów, zarządzania ryzykiem oraz zmianą. Kierownik projektów innowacyjnych w zakresie deinstytucjonalizacji w obszarze zdrowia psychicznego dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz ich rodzin.

Kontakt:

Karol Pawlak

dr Karol Pawlak


Ekspert w zakresie praktycznego wdrażania ICF w diagnozie funkcjonalnej dzieci i młodzieży, Członek Polskiej Rady ds. ICF, Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, International Society of Physical and Rehabilitation Medicine (ISPRM), Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. Stopień doktora nauk o zdrowiu Wydział Nauk o Zdrowiu, Wrocławski Uniwersytet Medyczny. Kilkaset godzin doświadczenia w zakresie superwizji diagnozy funkcjonalnej dzieci i młodzieży z wykorzystaniem ICF, współautor polskich i zagranicznych artykułów naukowych w zakresie praktycznego wykorzystania ICF.

Kontakt:

Tomasz Rowiński

Tomasz Rowiński

psycholog

Prezes Zarządu EZRA UKSW, ma kilkuletnie doświadczenie we wdrażaniu usług w obszarze zdrowia psychicznego dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz ich rodzin. Brał udział i nadal jest członkiem w zespołach eksperckich przy Ministrze Zdrowia, Oświaty i Pomocy społecznej. Jest współautorem modelu EZRA. Jest on wdrażany w kilkunastu poradniach zdrowia psychicznego dla dzieci w całej Polsce, prowadzonych przez założoną przez niego firmę uniwersytecką EZRA UKSW Sp. z o.o. Jest autorem ponad kilkudziesięciu prac naukowych, wykształcił wielu specjalistów z obszaru zdrowia psychicznego oraz prowadził zajęcia z psychologii mass mediów w wielu uczelniach, uczestnik MBA SGH-WUM w ochronie zdrowia.

Kontakt:

Bohdan Skrzypczak

Dr hab. Bohdan Skrzypczak

Uniwersytet Warszawski, pedagog społeczny

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, współtwórca Uniwersyteckiego Obserwatorium Deinstytucjonalizacji Praktyk Pomocowych, autor ok. 150 publikacji naukowych i metodycznych z zakresu współpracy środowiskowej, specjalizuje się w działaniach opartych na metodologii action research (badaniu w działaniu) prowadzonych na styku sektora pozarządowego i samorządowego oraz w przestrzeni międzyresortowej i międzyinstytucjonalnej; członek światowej organizacji skupiającej innowatorów i przedsiębiorców społecznych Ashoka (członek zarządu Ashoka Polska); prof. Uczelni Korczaka, w której kieruje katedrą pedagogiki specjalnej i edukacji środowiskowej, współautor wielu modelowych rozwiązań z zakresu szeroko rozumianej polityki społecznej (m. in.model organizowania społeczności lokalnej, model kręgów wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, model superwizji pracy socjalnej), prezes Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL ogólnopolskiej organizacji pozarządowej rozwijającej innowacyjne programy i narzędzia w zakresie rozwoju lokalnego przewodniczący Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.

Kontakt: