Rekrutacja

Rejestracja:

https://el.us.edu.pl/ankiety/index.php/863351?lang=pl

PROJEKT INNOWACYJNO-WDROŻENIOWY W ZAKRESIE WSPARCIA MIĘDZYSEKTOROWEGO DZIECI, UCZNIÓW I RODZIN NA POZIOMIE POWIATOWYM

Nazwa zadania:

Badanie i opracowanie modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia – ICF. Projekt realizowany na zlecenie MEiN.

Główny cel zadania projektowego:

Weryfikacja w badaniu naukowym prowadzonym przez Uczelnię założeń współpracy międzysektorowej i koordynacji działań w zakresie wsparcia dzieci, uczniów i rodzin, wypracowanie (na bazie wyników badań naukowych) modelu wdrażania ustawy o wsparciu dzieci, uczniów i rodzin oraz sprawdzenie efektywności tego modelu na poziomie powiatów.

Czas trwania projektu od 1.09.2022 do 31.08.2023 (12 miesięcy)

Uogólnione zadania Powiatów (forma uproszczona):

Powiat wskazuje Instytucje Koordynującą działania (np. poradnie psychologiczno-pedagogiczną lub inną instytucję), koordynatora współpracy międzysektorowej na poziomie Powiatu, koordynatora na poziomie instytucji koordynującej, dwóch koordynatorów badań (wszystkie funkcje płatne w projekcie).

  1. przygotowanie koncepcji międzysektorowego wsparcia na terenie powiatu zgodnie z założeniami projektu Ustawy (zasobów, lokalnej sieci, zasad koordynacji) – w znacznej części wypracowane w trakcie dwudniowego szkolenia koordynatorów (opłacone z funduszy projektu).
  2. Badania małych dzieci zaprojektowanym narzędziem (0 – 6 lat) oraz monitorowanie rozwoju wybranej grupy.
  3. Badanie uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych (z wykorzystaniem przygotowanych narzędzi), monitorowanie rozwoju wybranej grupy uczniów.
  4. Opracowanie ścieżek wsparcia, indywidualnych programów wsparcia, ewaluacja etc. – zadania dokładnie rozpisane w umowie).

Uczelnia w celu wykonania zadania przekazuje Powiatowi 199 875 zł (propozycja dokładnych wyliczeń może zostać przekazana zainteresowanym powiatom, ale proponowany podział środków nie jest wiążący dla Powiatów).
Wszystkie dokładne dane są dostępne na stronie projektu (uaktualnienie strony odbędzie się 25 lipca 2022). https://mwm.us.edu.pl/
Dla zainteresowanych powiatów zostanie w razie potrzeby zostanie zorganizowane spotkanie online w celu wyjaśnienia wątpliwości.

Osoby do kontaktu:

Aleksandra Sokoła – tel. 691 206 021
Dr hab. Edyta Widawska, prof. UŚ –

Harmonogram rekrutacji:

Regulamin