Regulamin

organizacji i udziału w „Projekcie innowacyjno-wdrożeniowym w zakresie oceny funkcjonalnej” polegającym na badaniu i opracowaniu modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia – ICF, zwanego dalej „Zadaniem”, realizowanym przez Uniwersytet Śląski w Katowicach, zwany dalej „Uczelnią”

 1. Postanowienia ogólne

1.1. Regulamin organizacji i udziału w zadaniu pt. „Organizacja i realizacja „Projektu innowacyjno-wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej” polegającego na badaniu i opracowaniu modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia – ICF”, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady i warunki organizacji i uczestnictwa w zadaniach realizowanych w ramach badania i opracowania modelowych rozwiązań w zakresie wsparcia międzysektorowego na poziomie powiatów.

1.2. Realizatorem zadania jest Uniwersytet Śląski w Katowicach z siedzibą przy ul. Bankowej 12, 40-007 Katowice, zwaną dalej „Uczelnią”, na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach umowy nr MEiN/2022/DWEW/1070.

  1. 1.3. Projekt realizowany jest w terminie od 26.04.2022 r. do 31.12.2023 r., w tym z udziałem Powiatów w terminie od 01.09.2022 r. do 31.08.2023 r.
  2. 1.4. Celem realizowanego Zadania jest przeprowadzenie badań naukowych, na bazie których zostaną opracowane modele rozwiązań, które pozwolą na efektywne zarządzanie lokalnym wsparciem w wymiarze międzysektorowym. W wyniku realizacji Zadania powstaną konkretne narzędzia do wdrażania ww. celów oraz przygotowania kadr w tym zakresie. Wypracowane modele wsparcia międzysektorowego (dalej: MWM) zostaną sprawdzone w wybranych powiatach. Efektywność przygotowanych modeli oraz samego ich wdrażania będzie również poddawane badaniu naukowemu. Całość procesu badawczego będzie poddawana ewaluacji.
  3. 1.5. Głównym założeniem MWM jest m.in. podniesienie jakości i efektywności wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin przez jednoczesne:
   1. 1.5.1. uruchamianie zasobów w środowisku dziecka, ucznia i rodziny,
   2. 1.5.2. zintegrowanie działań wokół dziecka, ucznia i rodziny, rozumiane jako połączenie w jeden instrument wsparcia wielu aktualnych form organizacyjnych oraz wdrożenie międzysektorowej współpracy i koordynacji działań, szczególnie w zakresie ochrony zdrowia, pomocy rodzinie i pomocy społecznej z oferowanymi formami wsparcia w systemie edukacji,
   3. 1.5.3. personalizację wsparcia poprzez dostosowanie rodzaju i zakresu pomocy do rzeczywistych potrzeb dziecka, ucznia, rodziny i środowiska pozarodzinnego,
   4. 1.5.4. zmniejszenie obciążeń proceduralnych związanych z uzyskaniem dostępu do wsparcia,
   5. 1.5.5. efektywne wykorzystanie zasobów lokalnych, jak również podniesienie jakości świadczonej pomocy, dzięki spójności celów i zsynchronizowaniu oddziaływań pomocowych (efekt synergii).
  4. 1.6. Główne zadanie Uczelni obejmuje przeprowadzenie w 48 reprezentatywnych powiatach badań dotyczących rozpoznawania zasobów i trudności dziecka, ucznia i jego rodziny, z uwzględnieniem oceny funkcjonalnej z zastosowaniem klasyfikacji ICF.
  5. 1.7. Celem Zadania jest:
   1. 1.7.1. analiza zasobów powiatów, w tym możliwości i barier w procesie wdrażania modelu wsparcia międzysektorowego (MWM) dla dziecka i ucznia,
   2. 1.7.2. analiza i weryfikacja propozycji narzędzi oceny funkcjonalnej dziecka, ucznia, jego rodziny i środowiska pozarodzinnego,
   3. 1.7.3. weryfikacja jakości wsparcia udzielanego dziecku i rodzinie zgodnie z założeniami Standardów WWR na podstawie studiów rodziny, uwzględniającego następujące etapy postępowania:
    1. 1.7.3.1. określanie potrzeb, w tym monitorowanie rozwoju dziecka,
    2. 1.7.3.2. przeprowadzenie oceny funkcjonalnej,
    3. 1.7.3.3. określenie profilu funkcjonalnego dziecka i ekomapy potrzeb rodziny,
    4. 1.7.3.4. określenie poziomu wsparcia dziecka i rodziny, zgodnie z założeniami MWM,
    5. 1.7.3.5. opracowanie indywidualnego planu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny (dalej: IPWWR),
    6. 1.7.3.6. realizacja IPWWR,
    7. 1.7.3.7. monitorowanie i ewaluacja IPWWR.
   4. 1.7.4. weryfikacja jakości wsparcia udzielanego uczniowi i rodzinie zgodnie z założeniem Standardów wsparcia ucznia na podstawie pogłębionej diagnozy uwzględniającej następujące etapy postępowania:
    1. 1.7.4.1. określanie potrzeb, w tym monitorowanie rozwoju ucznia,
    2. 1.7.4.2. przeprowadzenie oceny funkcjonalnej,
    3. 1.7.4.3. określenie profilu funkcjonalnego ucznia i ekomapy środowiska,
    4. 1.7.4.4. opracowanie modelu wsparcia uczniów i rodzin na terenie szkoły,
    5. 1.7.4.5. opracowanie indywidualnego planu edukacyjnego (dalej: IPE),
    6. 1.7.4.6. opracowanie indywidualnego planu wspierania ucznia i rodziny (dalej: IPWUR),
    7. 1.7.4.7. realizacja IPWUR,
    8. 1.7.4.8. monitorowanie i ewaluacja IPWUR.
  6. 1.8. Zgodnie z założeniami badania jego Uczestnikami są jednostki samorządu terytorialnego II poziomu, zwane dalej „Powiatami”, w tym miasta na prawach powiatu.
  7. 1.9. Ogólny nadzór nad realizacją Zadania, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane niniejszym Regulaminem należy do kierownika Zadania realizowanego w ramach umowy z MEiN w Uczelni.
 • Zasady zgłaszania udziału i rekrutacji w Zadaniu
  1. 2.1. W rekrutacji do Zadania mogą uczestniczyć wszystkie powiaty z terenu całej Polski, w tym miasta na prawach powiatu (dalej: Powiat).
  2. 2.2. Liczba Powiatów, które zostaną przygotowane do stosowania rozwiązań opisanych w Ustawie o wsparciu dzieci, uczniów i rodzin – 48.
  3. 2.3. Wybór trzech powiatów w każdym województwie (w sumie 48 Powiatów) zostanie przeprowadzony według następującego klucza – więcej informacji na stronie https://www.polskawliczbach.pl/Powiaty:
   1. 2.3.1. miasto na prawach powiatu, o najwyższych wskaźnikach: obszar, populacja, stopa urbanizacji,
   2. 2.3.2. powiat o wskaźnikach: o największym obszarze i najniższym stopniu urbanizacji,
   3. 2.3.3. powiat o wskaźnikach: najmniejszym obszarze i najwyższym stopniu urbanizacji.
  4. 2.4. Zgłoszenia Powiatów do realizacji Zadania odbywają się poprzez rejestrację elektroniczną na stronie https://mwm.us.edu.pl/ – link do karty zgłoszenia do projektu https://el.us.edu.pl/ankiety/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid.
  5. 2.5. Dokonanie skutecznego zgłoszenia rekrutacyjnego wymaga:
   1. 2.5.1. elektronicznego wypełnienia formularza karty zgłoszenia do projektu i przesłania w terminie do 30.06.2022 r.,
   2. 2.5.2. akceptacji regulaminu organizacji i udziału w realizacji zadania, poprzez elektroniczne odznaczenie ikony „Akceptuję”,
   3. 2.5.3. potwierdzenia zapoznania się z informacją o przetwarzaniu danych, poprzez elektroniczne odznaczenie ikony „Potwierdzam”,
   4. 2.5.4. akceptacji wzoru dokumentu Porozumienia w sprawie udziału w realizacji zadania, poprzez elektroniczne odznaczenie ikony „Potwierdzam”.
  6. 2.6. Powiat zgłaszający udział w realizacji zadania w trakcie rejestracji zgłoszenia ma obowiązek zapoznać się i zaakceptować Regulamin, dostępny na stronie https://mwm.us.edu.pl/.
  7. 2.7. Na podstawie zgłoszenia tworzy się listy rankingowe powiatów, w których uwzględnia się kryteria określone w pkt. 2.3.
  8. 2.8. Na podstawie listy rankingowej do udziału w realizacji Zadania zakwalifikowane zostaną po trzy powiaty w każdym województwie, w tym:
   1. 1) 1 miasto na prawach powiatu, o najwyższych wskaźnikach: obszar, populacja, stopa urbanizacji,
   2. 2) 1 powiat o wskaźnikach: o największym obszarze i najniższym stopniu urbanizacji,
   3. 3) 1 powiat o wskaźnikach: najmniejszym obszarze i najwyższym stopniu urbanizacji.
  9. 2.9. Wyniki rekrutacji zostaną zamieszczone na stronie internetowej https://mwm.us.edu.pl/, a na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu zgłoszenia zostanie przesłana powiatom informacja o pozytywnym wyniku rekrutacji, które zakwalifikują się do udziału w projekcie w wyniku postępowania rekrutacyjnego.
  10. 2.10. Powiat zgłaszający udział w Zadaniu, w razie rezygnacji ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym Uczelnię jako realizatora Zadania.
  11. 2.11. W przypadku rezygnacji z udziału w Zadaniu zakwalifikowanego Powiatu, kwalifikowany będzie kolejny Powiat będący na liście rankingowej.
  12. 2.12. Każdy Powiat po zgłoszeniu do realizacji Zadania i podpisaniu porozumienia ma 14 dni na wskazanie osoby, która będzie Koordynatorem wsparcia międzysektorowego (dalej: Koordynator WM) na poziomie powiatu, który będzie pełnił rolę osoby koordynującej realizację modelu wsparcia międzysektorowego w powiecie.
  13. 2.13. Każdy Powiat po zgłoszeniu do realizacji Zadania i podpisaniu porozumienia ma 14 dni na wskazanie jednego podmiotu na terenie powiatu, który będzie pełnił rolę Instytucji Koordynującej realizację modelu wsparcia międzysektorowego (dalej: IK) oraz osobę, pełniącą funkcję koordynatora realizacji zadania w Instytucji Koordynującej, a także powiatowych koordynatorów ds. badań (dalej: KB).
  14. 2.14. Podanie przez Uczestnika nieprawdziwych danych jest jednoznaczne z wykluczeniem go z udziału w realizacji Zadnia.
  15. 2.15. W przypadku realizacji powierzonych obowiązków niezgodnie z założeniami Zadania, Uczelnia ma prawo rozwiązać porozumienie pod rygorem zwrotu całości przekazanych środków.
 • 3. Warunki udziału w realizacji Zadania
  1. 3.1. Uczelnia stosuje następujące wzory dokumentów udziału w Zadaniu:
   1. 3.1.1. Porozumienie w sprawie udziału w Zadaniu;
   2. 3.1.2. Oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych dla celów udziału w zadaniu p.n.: Organizacja i realizacja „Projektu innowacyjno-wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej” polegającym na badaniu i opracowaniu modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia – ICF”” w ramach umowy zawartej przez Uczelnię ze Skarbem Państwa-Ministrem Edukacji i Nauki nr MEiN/2022/DWEW/1070 (zwanego dalej Zadaniem);
   3. 3.1.3. Deklaracja uczestnictwa w Zadaniu;
   4. 3.1.4. Zgoda na wykorzystanie wizerunku są dostępne celem pobrania na stronie https://mwm.us.edu.pl/, które należy wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione przez powiat przesłać na adres Uczelni w ciągu 14 dni od otrzymania elektronicznego powiadomienia ze strony Uczelni o zakwalifikowaniu do udziału w Zadaniu.
  2. 3.2. Warunkiem uczestnictwa w zadaniu zleconym jest:
   1. a) rejestracja zgłoszenia – wypełnienie elektronicznie formularza karty zgłoszenia przez stronę https://mwm.us.edu.pl/ w terminie do 30.06.2022 r.;
   2. b) zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacja jego postanowień, przez zaznaczenie odpowiednich pól w formularzu rejestracyjnym w formie elektronicznej;
   3. c) zapoznanie się z zakresem danych niezbędnych do przetwarzania danych osobowych oraz jego akceptacja, przez zaznaczenie odpowiednich pól w formularzu rejestracyjnym w formie elektronicznej;
   4. d) decyzja o pozytywnej kwalifikacji;
   5. e) zawarcie porozumienia, o którym mowa w ust. 3.4. pomiędzy Powiatem-Uczestnikiem Zadania a Uczelnią;
   6. f) po podpisaniu porozumienia, podpisanie przez Koordynatora WM deklaracji uczestnictwa w zadaniu (załącznik nr 4 do Regulaminu) oraz zgody na wykorzystanie wizerunku (załącznik nr 3 do Regulaminu).
  3. 3.3. Złożenie dokumentów, o których mowa w ust. 3.2. punkty e), f), jest równoznaczne z potwierdzeniem zamiaru udziału w projekcie i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych koniecznych do realizacji celów Zadania zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  4. 3.4. Niezbędnym warunkiem udziału w zadaniu zleconym, kończącym proces rekrutacji, jest podpisanie Porozumienia między Uczestnikiem Zadania a Uczelnią. Wzór porozumienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu i stanowi jego integralną część.
  5. 3.5. Uczestnik Zadania zobowiązany jest do udziału w badaniach ankietowych dla potrzeb ewaluacji i sprawozdawczości, prowadzonych przez realizatora Zadania – Uczelnię, jak i inne podmioty upoważnione w tym zakresie oraz do wypełniania innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania.
 • 4. Zakres wsparcia
  1. 4.1. Wsparcie Uczelni w ramach realizacji Zadania obejmuje:
   1. a) szkolenia dla Koordynatorów WM i przedstawicieli IK dotyczące wdrażania i realizacji standardów w zakresie organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wsparcia ucznia i wspierania rodzin,
   2. b) szkolenia na temat oceny funkcjonalnej z uwzględnieniem klasyfikacji ICF;
   3. c) szkolenia dla Koordynatorów ds. badań dzieci dotyczące opracowania i realizacji indywidualnego planu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny (IPWWR),
   4. d) dostęp do projektów dokumentacji dziecka i rodziny (celem weryfikacji na etapie praktycznego realizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny), w tym: profilu funkcjonalnego dziecka z wykorzystaniem ICF; ekomapy; indywidualnego planu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny, uwzględniającego ocenę postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka/rodziny jako podstawy do modyfikowania udzielanego wsparcia,
   5. e) szkolenia dla Koordynatorów ds. badań uczniów oraz nauczycieli badających uczniów baterią testów zawierającą szkolną ocenę funkcjonalną, dotyczące również opracowania indywidualnego planu wspierania ucznia i rodziny (IPWUR),
   6. f) dostęp do projektów dokumentacji ucznia oraz jego rodziny i środowiska pozaszkolnego, w tym profilu funkcjonalnego ucznia z wykorzystaniem ICF i modelowego planu wsparcia,
   7. g) wsparcie i doradztwo na każdym etapie weryfikacji Standardów WWR oraz wsparcia ucznia.
 • 5. Prawa i obowiązki Uczestników Zadania – Powiatów
  1. 5.1. Uczestnik Zadania ma prawo do:
   1. a) udziału w projekcie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
   2. b) oceny realizowanych form wsparcia i osób prowadzących wsparcie,
   3. c) prawo Powiatu do otrzymania środków od Uczelni na realizację zadań zgodnie z zapisami Porozumienia, na warunkach określonych przez Uczelnię.
  2. 5.2. Uczestnik Zadania jest zobowiązany do:
   1. a) przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu,
   2. b) do udziału w szkoleniach organizowanych przez Uczelnię w wyznaczonych terminach, godzinach i miejscu, osób wskazanych przez powiat,
   3. c) określenia mapy zasobów środowiska nauczania i wychowania (rodziny, grupy rówieśniczej, żłobka, przedszkola, szkoły), instytucji ochrony zdrowia i pomocy społecznej, z których korzysta dziecko, uczeń i rodzina w procesie rozpoznania potrzeb, planowania i udzielania wsparcia zarówno dziecku, uczniowi, jak i rodzinie, według wprowadzanego modelu wsparcia międzysektorowego (dalej: MWM),
   4. d) opracowania studiów dziecka, ucznia i rodziny zgodnie z założeniami MWM,
   5. e) zebrania, na podstawie opracowanych przez Uczelnię formularzy, przykładów zgodnej z MWM praktyki oraz informacji o dostępnych zasobach w zakresie realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, uczniów i wsparcia rodziny,
   6. f) weryfikacji jakości wsparcia udzielanego dziecku i rodzinie, zgodnie z założeniami Standardów WWR na podstawie badań prowadzonych w Powiecie i studiów rodzin, uwzględniającej etapy postępowania wskazane w Regulaminie w pkt. 1.7.3.,
   7. g) weryfikacji jakości wsparcia udzielanego uczniowi i rodzinie, zgodnie z założeniami Standardów wsparcia ucznia na podstawie badań prowadzonych w Powiecie i pogłębionych diagnoz, uwzględniającej etapy postępowania wskazane w Regulaminie w pkt. 1.7.4.,
   8. h) uzupełniania wymaganej dokumentacji oraz kwestionariuszy ankiet, opracowanych przez Uczelnię związanych z realizacją Zadania,
   9. i) stosowania się do innych niż wymienione w niniejszych punktach postanowień Realizatora Zadania – Uczelni, wynikających z realizacji Zadania.
 • 6. Zasady rezygnacji z uczestnictwa w realizacji Zadania
  1. 6.1. Zakwalifikowany do realizacji Zadania Powiat zobligowany jest do podpisania Porozumienia w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji, zgodnie z harmonogramem rekrutacji umieszczonym na stronie https://mwm.us.edu.pl/ oraz do dostarczenia podpisanego egzemplarza Porozumienia wraz z deklaracjami i oświadczeniami do Uczelni.
  2. 6.2. Brak podpisania Porozumienia w terminie określonym w pkt. 6.1. uznawany jest za rezygnację z udziału w realizacji Zadania.
  3. 6.3. Uczestnik, który zrezygnował z udziału w Zadaniu, nie może ponownie wziąć w nim udziału.
 • 7. Postanowienia końcowe
  1. 7.1. Regulamin obowiązuje przez okres trwania realizacji Zadania z udziałem Powiatów, tj. do 31.08.2023 r.
  2. 7.2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przepisy ustawy po finansach publicznych, kodeksu cywilnego, postanowienia statutu Uczelni Zadania oraz innych przepisów wewnętrznych obowiązujących w Uczelni.
  3. 7.3. Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszego regulaminu będą rozstrzygane na drodze postępowania sądowego przez sąd właściwym dla siedziby Uczelni.
  4. 7.4. Uczelnia realizuje Zadanie zgodnie z zasadami zawartymi w Umowie o dofinansowanie zawartej w dniu 27.04.2022 r. pomiędzy Uczelnią a MEiN, m.in. zgodnie z którymi z dniem przekazania przez Uczelnię Ministrowi raportu rocznego albo raportu końcowego nastąpi przeniesienie na Ministra autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów powstałych w związku z realizacją Zadania lub udzielenie Ministrowi licencji niewyłącznej do korzystania ze wspomnianych utworów.
  5. 7.5. Uczelnia zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji Zadania lub dokumentów programowych.
  6. 7.6. Integralną częścią niniejszego regulaminu są załączniki:
   1. a) załącznik nr 1 – Wzór Porozumienia w sprawie udziału w zadaniu,
   2. b) załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna RODO dla przedstawicieli Uczestnika oraz jego pracowników,
   3. c) załącznik nr 3 – Zgoda na wykorzystanie wizerunku,
   4. d) załącznik nr 4 – Oświadczenie Uczestnika Zadania.