Ramowy Program Konferencji

Model Wsparcia Międzysektorowego – strategie i wyzwania

Rejestracja na konferencję

Katowice, 15-16 kwietnia 2024 r.

Konferencja będzie transmitowana on-line na kanale YouTube (z tłumaczeniem na PJM):

1. dzień konferencji: 15.04.2024 r. w godzinach: 11:00 – 18:30

TRANSMISJA – DZIEŃ 1

2. dzień konferencji: 16.04.2024 r. w godzinach 13:00 – 14:30

TRANSMISJA – DZIEŃ 2

UWAGA! Transmisja nie obejmuje sesji warsztatowychMuzeum Śląskie w Katowicach, ul. T. Dobrowolskiego 1
15.04.2024 r. (poniedziałek)
10:00 – 11:00 Rejestracja osób uczestniczących
11:00 – 11:30 Otwarcie konferencji
11.30 – 13.00

Model Wsparcia Międzysektorowego – rekomendacje wdrożeniowe

– perspektywa współpracy międzysektorowej
prof. Zenon Gajdzica (Uniwersytet Śląski, koordynator projektu),
dr hab. prof. UAM Beata Jachimczak (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu);

– perspektywa projektowania i wdrażania wsparcia na poziomie WWR
dr hab. prof. UŚ Edyta Widawska (Uniwersytet Śląski, zastępczyni koordynatora projektu);
dr Radosław Piotrowicz (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie);

– perspektywa projektowania i wdrażania wsparcia dla osób uczących się
dr hab. prof. KUL Ewa Domagała-Zyśk (Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie)
dr hab. prof. UMCS Stanisława Byra (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie);

13:00 – 13:30 Przerwa kawowa
13:30 – 15:00 Wsparcie międzysektorowe – panel dyskusyjny poświęcony omówieniu korzyści z wdrożenia MWM i uwarunkowań tego wdrożenia  
Prowadzenie: Beata Jachimczak, Edyta Widawska

Panelistki/ści:

Paulina Piechna-Więckiewicz – Podsekretarz stanu Ministerstwo Edukacji Narodowej

Izabela Ziętka – Podsekretarz stanu Ministerstwo Edukacji Narodowej

Tomasz Pactwa – Dyrektor Departamentu Polityki Rodzinnej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Dagmara Korbasińska-Chwedczuk – z-ca Dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego Ministerstwo Zdrowia

Konrad Komornicki – z-ca Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Monika Wiszyńska-Rakowska – główna koordynatorka do spraw wdrażania postanowień Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

15:00 – 16:00 Przerwa
16.00 – 17.00 Panel dyskusyjny: Ocena funkcjonalna w projektowaniu i ewaluacji wsparcia dziecka
Prowadzenie: Edyta Widawska, Radosław Piotrowicz

Panelistki/ści:
– dr n. med. Aleksandra Lewandowska – konsultantka krajowa w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży
Konrad Komornicki – z-ca Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Marta Kragiel – dyrektorka Powiatowego Ośrodka Wspierania i Rozwoju Edukacji w Kętrzynie
Robert Wilczek – prezes I Ogólnopolskiego Stowarzyszenie Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych
Agnieszka Bodziachowska – położna na oddziale patologii noworodka

17:00 – 17:30 Przerwa kawowa
17:30 – 18:30 Panel dyskusyjny: Ocena funkcjonalna w projektowaniu i ewaluacji wsparcia osoby uczącej się
Prowadzenie: Stanisława Byra, Ewa Domagała-Zyśk

Panelistki/ści:
– dr Tomasz Knopik – UMCS, kierownik naukowy projektu IBE „Wspieranie dostępności edukacji dla dzieci i młodzieży”
– dr Beata Papuda-Dolińska – UMCS, IBE, ekspertka, liderka projektu „Szkoła dostępna dla wszystkich”
Marzenna Czarnocka – dyrektorka poradni psychologiczno-pedagogicznej, prowadząca kursy dla nauczycieli i kadry zarządzającej placówek oświatowych
– dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik, prof. UŁ, prof. UKW – ekspertka w projekcie MWM, współautorka Szkolnej Oceny Funkcjonalnej
Monika Wiszyńska-Rakowska – główna koordynatorka do spraw wdrażania postanowień Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami w Biurze RPO
Elżbieta Neroj – dyrektorka Departamentu Edukacji Włączającej Ministerstwo Edukacji Narodowej

16.04.2024 r. (wtorek)
09:30 – 11:00

Warsztaty – tematyka, osoba/y prowadzące

UWAGA! Zapisy na warsztaty będą prowadzone również w pierwszym dniu konferencji.

WARSZTAT A
Temat: Porozumienie jako dokument regulujący współpracę międzysektorową

Barbara Puchała – psycholog, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego ze specjalnością w zakresie psychologii stosowanej. Ukończyła studia podyplomowe zakresu „Podstaw Psychoterapii” oraz „Szczegółowych zagadnień psychoterapii” w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Preferuje w swojej pracy podejście systemowe. Ukończyła szkolenie w ramach projektu „Podniesienie efektywności kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uzyskując kompetencje LIDERA ZMIAN. Prowadzi terapię EEG Biofeedback dla dzieci i młodzieży. Uzyskała kwalifikacje Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji (SORE) w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”. Wyższej Szkole Pedagogiczno-Technicznej w Koninie ukończyła studia podyplomowe „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)”, a w Wyższej Szkole Bankowości i Finansów w Katowicach studia podyplomowe „Zarządzanie i finansowanie w oświacie i dydaktyka przedsiębiorczości”. Na Uniwersytecie Łódzkim Wydziale Prawa i Administracji ukończyła studia podyplomowe „Ochrona danych osobowych” oraz „Edukacja i rehabilitacja dziecka z autyzmem i Zespołem Aspergera”.

WARSZTAT B
Temat: Umiejscowienie Centrum Koordynacji Wsparcia Międzysektorowego w strukturze powiatu

Magdalena Aksamitowska-Kobos – Dyrektor Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrzu. Absolwentka studiów MBA. Certyfikowany Trener Biznesu. Prawnik i  wieloletni trener zarówno jako prawnik jak i trener kompetencji miękkich. Wykładowca KSSiP, OIRP oraz przedstawiciel Polski – ekspert i panelista w projektach: Study on training needs of court Staff on EU law in the EU, Better Applying European cross-border procedures, koordynator krajowy projektu project „Legal and language training for court staff in Europe”. Autorka publikacji z zakresu prawa międzynarodowego w tym rodzinnego.

WARSZTAT C
Temat: Działania i wsparcie międzysektorowe dziecka i rodziny na przykładzie miasta na prawach powiatu – z łódzkich doświadczeń

Anna Tomaszewska – pedagog specjalny, rehabilitant osób z niepełnosprawnością wzrokową, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju. Od ponad 20. lat dyrektor Łódzkiej Szkoły dla Słabowidzących i Niewidomych „Na Dziewanny”, SOSW nr 6 w Łodzi, certyfikowany tutor. Obszarem jej zainteresowań jest inkluzja: społeczna, edukacyjna oraz kulturowa. Działania i współpracę międzysektorową inicjuje i realizuje od wielu lat, jako najbardziej skuteczną formę wsparcia dzieci i ich rodzin. Od wielu lat ekspert MEN, ORE.  W latach 2021-2023 pełniła funkcję lidera Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w pilotażowym projekcie. W latach 2022/2023 została powołana do pełnienia roli koordynatora wsparcia międzysektorowego podczas realizacji innowacyjnego projektu wdrażającego ocenę funkcjonalną. Współpracuje z wieloma uczelniami wyższymi, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem ze studentami. Jest współredaktorem pozycji „Szkołą dla każdego – Od idei do realizacji” (UŁ, 2023). Współpracuje z PFRON, przy organizacji wypożyczalni dla osób z niepełnosprawnościami, w ramach programu Ośrodka Wsparcia i Testów. Jest inicjatorem i organizatorem Sieci współpracy „Podwieczorki /na Dziewanny”, która skupia osoby reprezentujące różne sektory w województwa łódzkiego, celem jest wymiana informacji i doświadczeń.

WARSZTAT D
Temat: Ocena funkcjonalna dziecka/ucznia w praktyce współpracy międzysektorowej

Karolina Kuszewska – psycholog, surdo- i tyflopedagog, specjalista diagnozy i terapii ASD, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, doradca ds, kształcenia i rozwoju zasobów ludzkich oraz specjalista komunikacji społecznej. W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Świdniku od ponad 15 lat zajmuje się diagnozą i terapią dzieci, w tym z różnym typem niepełnosprawności. Współpracuje oraz praktycznie wspomaga publiczne i niepubliczne placówki przedszkolne. Przekazuje wiedzę i zdobyte doświadczenie w ramach prowadzonych zajęć dydaktycznych w szkole wyższej i ośrodku edukacyjnym. W projekcie pełniła dwie funkcje: Koordynatora Instytucji Koordynującej oraz Koordynatora Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Powiecie Świdnickim. 
Dariusz Szałaj – oligofrenopedagog, specjalista diagnozy i terapii ASD, doradca rodziny, w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Świdniku od 11 lat pełni funkcję dyrektora. Współpracuje ze środowiskiem w zakresie realizacji zadań statutowych poradni, prowadzi szkolenia Rad Pedagogicznych, oraz porady eksperckie w ramach Specjalistycznego Centrum Wspierania Edukacji Włączającej w Świdniku. W projekcie pełnił funkcję Koordynatora Współpracy Międzysektorowej w Powiecie Świdnickim. 

11:00 – 11:30 Przerwa kawowa
11:30 – 13:00 Warsztaty – tematyka, osoba/y prowadzące
WARSZTAT E
Temat: Warunki skutecznego wsparcia międzysektorowego dla rodzin z małymi dziećmi

Grzegorz Stano – Pedagog specjalny. Trener i superwizor Wideotreningu Komunikacji i Wartościowego Zarządzania. Ukończył Pedagogikę Specjalną na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. Następnie Studium Pomocy Dzieciom Autystycznym i ich Rodzinom, organizowane przez Fundację Synapsis w Warszawie. Przez całe życie zawodowe pracuje z dziećmi i rodzinami ze spektrum ASD. Ostatnio ukończył studia podyplomowe „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcie rodziny” na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2016 roku jest dyrektorem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaworznie. W ramach projektu pilotażowego: „Model Wsparcia Międzysektorowego” pełnił rolę Koordynatora Instytucji Koordynującej, którą była kierowana przez niego poradnia. Stara się implementować założenia modelu, na terenie Miasta Jaworzna tworząc Lokalną Sieć Wsparcia Międzysektorowego.

Wioleta Sztukowska – pedagog, psychoterapeuta, terapeuta rodzin. Ukończyła pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną w Wyższej Szkole Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie oraz Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Absolwentka 4-letniego jakościowego kursu psychoterapii w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie oraz studiów podyplomowych: „Psychokorekcja zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży” na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Trener TUS I i II stopnia. Doświadczenie zawodowe, ponad 30-letnie, zdobyła pracując w poradni psychologiczno-pedagogicznej, w przedszkolu, gimnazjum. Specjalizuje się w pracy z małymi dziećmi i ich rodzinami. W ramach projektu: „Model Wsparcia Międzysektorowego” przeprowadzała badania skriningowe oraz pełniła funkcję Koordynatora Wczesnego Wspomagania Rozwoju w Jaworznie.

WARSZTAT F
Temat: Budowanie wsparcia międzysektorowego, nowa jakość współpracy na poziomie powiatu

Edyta Jarosz – Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, kierunku pedagogika specjalna, specjalność oligofrenopedagogika. Ukończyła również studia podyplomowe na kierunkach: rehabilitacja dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; poznanie – wspomaganie – skuteczność; doradztwo zawodowe z coachingiem i pośrednictwo pracy oraz integrację sensoryczną. Od 30 lat pracuje z osobami z niepełnosprawnościami, ich rodzinami oraz opiekunami i to jest jej największa pasja i misja. Zajmowała się tworzeniem systemu edukacyjnego w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Niegowie. Od 2003 roku jest dyrektorem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Wyszkowie. Pełniła funkcję wiceprzewodniczącej oraz sekretarza Powiatowej Społecznej Rady  ds. Osób Niepełnosprawnych w Wyszkowie.

WARSZTAT G
Temat: Wsparcie międzysektorowe – możliwości rozwiązań a szkolna rzeczywistość

Małgorzata Zaborniak-Sobczak – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, pedagog specjalny (surdopedagog), logopeda, nauczyciel dyplomowany i akademicki, badacz oświaty, trener I stopnia, aktualnie wicedyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Nr 1 w Rzeszowie. Zainteresowania koncentruje wokół zagadnień teoretycznych i praktyki wysokiej jakości edukacji włączającej i zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych dzieci
i uczniów.  
Anna Maria Buż – magister, pedagog, mediator, specjalista ds. autyzmu, terapeuta WWRD. Nauczyciel Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Rzeszowie, także wieloletni pracownik instytucji zajmujących się pomocą społeczną.

WARSZTAT H
Temat: Działania międzysektorowe na rzecz dzieci z wyzwaniami rozwojowymi i ich rodzin w powiecie łęczyńskim – nowy model WWRD, praktyczne wskazówki i rozwiązania  

Małgorzata Zarzycka – koordynator i terapeuta WWRD, pedagożka, specjalista diagnozy i terapii ASD, doradca rodziny w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęcznej. Prowadzi swój gabinet Centrum Diagnozy i Terapii MaSignis. Współpracuje z uczelniami wyższymi. Udziela porad eksperckich w ramach Specjalistycznego Centrum Wspierania Edukacji Włączającej oraz projektu Lubelscy Liderzy Edukacji Włączającej realizowanego przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. W projekcie Model Wsparcia Międzysektorowego pełniła funkcję Koordynatora Współpracy Międzysektorowej w Powiecie Łęczyńskim. 

  WARSZTAT I
Temat: Muzeum partycypacyjne. Dobre praktyki językowe i Deaf Space  

Dagmara Stanosz – antropolożka kultury, doktorantka w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Śląskiego, absolwentka studiów magisterskich z etnologii, podyplomowych studiów z historii sztuki na Uniwersytecie Śląskim, podyplomowych studiów edytorskich oraz Podyplomowych Studiów Literacko-Artystycznych (autorski projekt prof. Gabrieli Matuszek) na wydziale polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członkini ICOM Polska i European Association of Social Anthropologists (EASA); prezeska Fundacji Antropologii Komunikacji „Ingraft”. Od 2010 roku związana zawodowo z Muzeum Śląskim, obszarem edukacji i projektowania inkluzywnego; w pracy naukowej bada relacje między językiem i percepcją oraz medycznym i kulturowym modelem postrzegania niepełnosprawności. Od kilku lat aktywnie angażuje się w badania na temat mniejszości językowo-kulturowej Głuchych i roli muzeów w zachowaniu dziedzictwa języków migowych i kultury Głuchych oraz w dostępność programową muzeum w zakresie edukacji osób niewidomych i w spektrum autyzmu. Jest autorką publikacji popularnonaukowych i naukowych, autorskich warsztatów edukacyjnych i projektów sieciujących różne sektory kultury. Realizowała między innymi projekty tj.: “Teatr wielu kultur“, “Teatralium. Malarstwo, literatura, teatr”, „Teatralium. Pogranicza kultur”, “Arte in Sieme”, w ramach którego powstała “Ścieżka dotyku” dla osób niewidomych. Jest   kuratorką projektu edukacyjno-naukowo-wystawienniczego  ”Głusza”, „Inclusive Museums” Erasmus+, „Sign Language International Potential” Erasmus +, projektu “Mapowanie percepcji. Projektowanie narracji inkluzywnych w przestrzeniach muzealnych” (Ministerstwo Edukacji i Nauki, Uniwersytet Śląski, Muzeum Śląskie). 

13:00 -14:00 Panel dyskusyjny: Możliwości i ograniczenia wsparcia międzysektorowego z perspektywy zrealizowanego projektu
Prowadzenie: Zenon Gajdzica, Beata Jachimczak

Panelistki/ści:
– dr hab. Magdalena Olempska-Wysocka – UAM, IBE ekspertka kluczowa ds. narzędzi diagnostycznych
Grażyna Burek – z-ca naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu w Katowicach
Agnieszka Pietryka – ORE, kierowniczka projektu SCWEW2
Ewa Kamińska – ekspertka w projekcie MWM
– dr Sebastian Mrózek – Uniwersytet Śląski
– dr Tomasz Rowiński – SGH Think Thank w ochronie zdrowia, kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego Instytut Psychiatrii i Neurologii
Jadwiga Króliczek – st. wizytator Kuratorium Oświaty

14.00-14.30 Podsumowanie konferencji
Zespół projektowy:
prof. dr hab. Zenon Gajdzica
dr hab. Edyta Widawska, prof. UŚ
dr hab. Beata Jachimczak, prof. UAM
dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL
dr hab. Stanisława Byra, prof. UMCS
dr Radosław Piotrowicz, APS  
14:30 – 15.30 Przerwa
Partner wydarzenia